§ 1. Navn, hjemsted

Navnet er Søften Forsamlingshus. Dets hjemsted er Søften

§ 2. Formål

Hovedformålet er at drive og vedligeholde den af Forsamlingshusets tilhørende matrikel nr., 81, Søften by og sogn, som forsamlingshus med henblik på at være samlingssted for sognets beboere.

§ 3. Medlemskab

(Stk. 1) Som medlem kan optages enhver myndig borger bosiddende i Søften by og sogn. Medlemskabet tegnes alene på navn, og der kan maksimum optages 2 medlemmer pr. husstand. Hvert medlem er stemmeberettiget på foreningens generalforsamlinger.

Det årlige medlemskontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 (Stk. 2) Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 4. Generalforsamlinger

(Stk. 1) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

(Stk. 2) Foreningens generalforsamlinger afholdes i Søften Forsamlingshus. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned..

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via den lokale dagspresse og Forsamlingshuset hjemmeside med generalforsamlingens dagsorden.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

(Stk. 3) Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

  1. 1.       valg af dirigent
  2. 2.       bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. 3.       fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. 4.       indkomne forslag
  5. 5.       fastsættelse af medlemskontingent
  6. 6.       valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. 7.       valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. 8.       valg af 2 revisorer
  9. 9.       eventuelt

(Stk. 4) Medlemmerne er berettiget til at deltage og stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke udøves stemme ved fuldmagt.

(Stk. 5) På generalforsamlingen leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde samt stemmeafgivningen.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

(Stk. 6) De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

(Stk. 7) Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves tilstedeværelse af mindst 2/3 af foreningens medlemmer på generalforsamlingen, og at det aktuelle forslag efterfølgende vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt et forslag efter stk. 7 vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, men 2/3 af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret ved generalforsamlingen, kan forslaget forelægges en ny generalforsamling, som indkaldes til afholdelse tidligst 14 dage og senest to måneder efter afholdelse af den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til antal af fremmødte medlemmer.

(Stk. 8) Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 medlemmer retter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes inden én måned efter begæringens fremsættelse.

(Stk. 9) Der udfærdiges skriftligt referat over det på en generalforsamling passerede.

§ 5. Bestyrelsen

(Stk. 1) Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt bestyrelse på 5 -7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, en mindre og en større halvdel afgår skiftevis. Første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler øvrige bestyrelsesposter mellem sig.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 kritiske revisorer. Suppleanter og revisorer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.

(Stk. 2) Bestyrelsen varetager foreningens anliggender, herunder forpagtningsaftaler og udlejninger af forsamlingshusets øvrige lokaliteter.

Den fører regnskabet og udarbejder mindst én gang årligt foreningens årsregnskab, og kan til dette særskilt lade ansætte en regnskabsfører.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst én gang hvert kvartal eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.

(Stk. 3) Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf formanden altid skal være den ene.

Til optagelse af lån, pantsætning af fast ejendom, ansættelser og afskedigelser og oprettelse af forpagtningskontrakt kræves den samledes bestyrelses underskrifter.

§ 6. Regnskabet

(Stk. 1) Foreningens regnskabsår er perioden fra 01. januar til 31. december.

Bestyrelsen (regnskabsføreren) udarbejder løbende selskabets regnskab og lader årsregnskabet revidere af de medlemsvalgte revisorer.

Det påhviler de medlemsvalgte revisorer at foretage kritisk gennemgang og kontrol af årsregnskabet.

(Stk. 2) Jf. principperne i årsregnskabsloven opgøres årsregnskabet under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagen af nødvendige afskrivninger.

§ 7. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning vælges der én eller flere likvidatorer, som realiserer foreningens aktiver på bedst mulig måde og søger foreningens gæld dækket efter lovgivningens almindelige regler herom. Eventuel nettoformue skal overgå til velgørende formål og/eller almene humanitære foranstaltninger alt inden for Søften sogn og efter direktiver fra den opløsende generalforsamling.

Nærværende vedtægter afløser tidligere vedtægter vedtaget i marts og april 2011.

Vedtaget på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling henholdsvis den 28. marts og den 25. april 2012.

                              Bestyrelsen